Polityka prywatności


Przykładamy dużą wagę do ochrony powierzanych nam podczas realizacji projektu informacji i traktujemy je jako poufne, dane o firmach i osobach nigdy nie są przekazywane do firm i osób trzecich niezwiązanych z prowadzonymi projektami.

Dane na stronie CentrumSportowca.pl pozyskujemy w minimalnym niezbędnym zakresie. Jest to imię i adres email. Wyrażając zgodę na ich przetwarzanie zgadzasz się również na ich przetwarzanie w celach marketingowych.

W dowolnym momencie możesz zrezygnować z uczestnictwa w bazie CentrumSportowca.pl. Twoje dane zostaną trwale skasowane.

Przysługuje Ci prawo do wglądu w dane i do ich poprawienia.

Za wszelkie działania serwisu CentrumSportowca.pl odpowiada firma Marcin Skrydalewicz, Zagraniczna 3 m.11, 93-377 Łódź, NIP: 729-247-63-44.

Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności oraz zmian w zakresie tematycznym i rozmiarze kursu. Jakiekolwiek zmiany nie wpływają na wyrażoną podstawową zgodę.

Nie sprzedajemy i nie udostępniamy danych osobom trzecim.

 

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO WWW.CENTRUMSPORTOWCA.PL

 

§1. Postanowienia ogólne

 

 1. Definicje:
  1. Usługodawca  - Marcin Skrydalewicz z siedzibą w Łodzi (93-377) przy ul. Zagranicznej 3/11, NIP 729 247 63 44
  2. Serwis – oznacza funkcjonujący w oparciu o System Informatyczny serwis internetowy, do którego prawa przysługują Usługodawcy, udostępniony w Internecie, pod głównym adresem domenowym: http://www.centrumsportowca.pl W ramach Serwisu mogą funkcjonować tzw. Podserwisy tematyczne.
  3. Treść Serwisu – oznacza wszelkiego rodzaju Dane i informacje dostarczone przez Usługodawcę i prezentowane przez niego w ramach Serwisu oraz poszczególnych Podserwisów. W celu uniknięcia ewentualnych wątpliwości przyjmuje się, iż Wypowiedzi wprowadzane przez Użytkownika nigdy nie będą uważane za Treść Serwisu.
  4. Użytkownik – oznacza każdy podmiot, spełniający wymagania opisane w Regulaminie, który w jakikolwiek sposób korzysta z Usługi, a w szczególności podmiot przeglądający, kopiujący, wyświetlający strony Serwisu lub w inny sposób korzystający ze stron Serwisu. Użytkownikami mogą być:
   1. osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych (tj. osoby, które ukończyły 18 rok życia, nie ubezwłasnowolnione całkowicie),
   2. osoby posiadające ograniczoną zdolność do czynności prawnych (tj. osoby pomiędzy 13 i 18 rokiem życia oraz osoby ubezwłasnowolnione częściowo) oraz nie mające zdolności do czynności prawnych (tj. osób poniżej 13 roku życia za które czynności prawnej dokonali ich przedstawiciele ustawowi (rodzice lub opiekunowie), ponoszący odpowiedzialność za działania takiego Użytkownika);
   3. inne podmioty posiadające zdolność do czynności prawnych na podstawie odrębnych przepisów.
  5. Specjalista – każdy podmiot, osobę fizyczna, prawną lub jednostkę organizacyjną niemającą osobowości prawnej, który korzystając z usług świadczonych przez Usługodawcę, zamieszcza w Serwisie informacje o prowadzonej przez siebie działalności w postaci Wizytówek.
  6. Wizytówka – zbiór wprowadzonych danych Specjalisty opisujących jego specjalizacje, adresy stron internetowych, dane kontaktowe, grafikę przedstawiającą logo lub zdjęcie Specjalisty oraz opis tesktowy Specjalisty. Pełna Wizytówka znajduję się w Centrum Specjalistów. Część danych przedstawionych w formie banneru pojawia się przy różnego rodzaju treściach, grafikach i filmach znajdujących się na stronach Serwisu związanych ze specjalizacją Specjalisty.
  7. Centrum Specjalistów – katalog Wizytówek Specjalistów znajdujący się pod adresem http://www.centrumsportowca.pl/centrum-specjalistow . Katalog podzielony jest na trzy działy, a każdy z działów na cztery kategorie (zwane również specjalizacjami).
  8. Dane – wszelkiego rodzaju treści i informacje wprowadzone przez Specjalistę do Wizytówki Specjalisty, bez względu na charakter, treść oraz format zapisu takich danych lub informacji. W szczególności za Dane uznaje się wszelkie treści, grafiki, filmy, komentarze, opinie, opisy, dane kontaktowe oraz linki odsyłające do innych stron internetowych lub innych serwisów.
  9. Personalizacja – dostosowanie ustawień i zachowania Serwisu do indywidualnych potrzeb użytkownika poprzez wybór lokalizacji Użytkownika.
 2. Usługodawca może wydawać i stosować szczegółowe regulaminy dotyczące określonych usług świadczonych przez Usługodawcę z wykorzystaniem Serwisu.
 3. Regulamin jest wiążący dla wszystkich Użytkowników i Specjalistów korzystających z usług Serwisu, bez konieczności zawierania odrębnej umowy.

 

§2. Rodzaj i Zakres Usług

 

 1. Usługi świadczone dla użytkowników:
  1. Usługi dla Użytkowników świadczone są bezpłatnie.
  2. Usługodawca świadczy w ramach Serwisu usługę polegającą na umożliwieniu Użytkownikowi dostępu na indywidualne żądanie Użytkownika do wszystkich Treści Serwisu w czasie dowolnym przez niego wybranym, poprzez wyświetlanie strony Serwisu o określonym adresie URL.
  3. Usługodawca uprawniony jest do wprowadzenia nowych usług, również usług świadczonych za wynagrodzeniem.
  4. Usługi świadczone dla Specjalistów
   1. Usługi dla Specjalistów świadczone są za bezpłatnie lub za wynagrodzeniem. Cennik Usług dla Specjalistów znajduję się w §5
   2. Usługodawca świadczy w ramach Serwisu usługę polegającą na umożliwieniu Specjalistom rejestracji Wizytówek.
   3. Usługodawca świadczy w ramach serwisu usługę polegającą na udostępnianiu Użytkownikom Wizytówek Specjalistów:
    1. Wizytówki dzielą się na Wizytówki Darmowe i Wizytówki Premium.
    2. Wizytówki Darmowe pojawiają się wyłącznie w Centrum Specjalistów - katalogu z podziałem na działy i kategorie Specjalistów. Wizytówki Darmowe są w 100% bezpłatne.
    3. Wizytówki Premium pojawiają się przy Treściach Portalu (artykułach, zdjęciach, filmach) związanych ze specjalizacją specjalisty. Ponadto Wizytówki Premium wyświetlają się na pierwszych miejscach w Centrum Specjalistów przed Wizytówkami Darmowymi.
    4. Użytkownikowi wyświetlają się wyłącznie Wizytówki Specjalistów z wybranej przez Użytkownika lokalizacji (podczas personalizacji).
    5. Wizytówki wyświetlają się w następującej kolejności: 1. Wizytówki Premium z wybranego miasta, 2. Wizytówki Premium z wybranego województwa, 3. Wizytówki Darmowe z wybranego miasta, 4. Wizytówki Darmowe z wybranego województwa.

 

§3. Rejestracja Wizytówki

 

 1. Rejestracja Wizytówki Specjalisty może zostać dokonana:
  1. Samodzielnie; poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego na stronie www.centrumsportowca.pl/dolacz/
  2. Poprzez kontakt telefoniczny, e-mailowy lub na spotkaniu z przedstawicielem usługodawcy.
  3. Poprzez akceptację otrzymanej e-mailem lub telefonicznie propozycji Wizytówki.
 2. Rejestracja Wizytówki Specjalisty wymaga podania co najmniej podstawowych informacji o nim.
 3. Specjalista rejestrując Wizytówkę musi zgodnie ze stanem faktycznym wybrać czy w swojej działalności zajmuję się jedną (Wizytówka Pojedyncza) czy wieloma kategoriami (Wizytówka Multi) spośród tych znajdujących się w Centrum Specjalistów.
 4. Podstawowe informacje o Specjaliście obejmują: Nazwę specjalisty, województwo, miasto prowadzenia działalności, kategorie Specjalisty, a także dane kontaktowe Specjalisty.
 5. Specjalista w Wizytówce może podawać informacje i Dane wyłącznie dotyczące konkretnego Specjalisty. W szczególności nie wolno Specjaliście wpisywać danych kontaktowych oraz adresów internetowych innych podmiotów.
 6. Każdy Specjalista może samodzielnie zarejestrować tylko jedną Wizytówkę. W przypadku gdy Specjalista, który w ramach swojej działalności np. zrzesza grupę Specjalistów lub ma kilka oddziałów i chciałby je przedstawić w formie osobnych Wizytówek, musi zgłosić swoje zamówienie do Biura Obsługi Klienta na adres e-mail: info@centrumsportowca.pl . Wizytówki powtarzalne będą usuwane.
 7. W przypadku, gdy Specjalista wypełnia formularz rejestracyjny dostępny na stronie, informacje poddawane są weryfikacji. Procedura ta nie powinna trwać dłużej niż 72 godziny.
 8. Usługodawca po przeprowadzeniu weryfikacji ma prawo odmówić opublikowania wizytówki lub usunąć wcześniej opublikowaną, jeżeli zostanie stwierdzona jej nieprawdziwość lub inne naruszenie regulaminu.
 9. Wszelkie poprawki danych zawartych w Wizytówce należy zgłaszać do biura obsługi klienta na adres e-mail: info@centrumsportowca.pl
 10. Rejestrując Wizytówkę w Serwisie, Specjalista potwierdza, że zapoznał się z treścią regulaminu, co jest jednoznaczne z akceptacją jego postanowień i warunków oraz zobowiązaniem do jego przestrzegania.

 

§4. Usuwanie Wizytówki

 

 1. Specjalista może usunąć swoją Wizytówkę w dowolnym momencie. W tym celu należy wysłać informacje z treścią rezygnacyjną pod adres e-mail: info@centrumsportowca.pl
 2. Wizytówka zostanie usunięty nie później niż w ciągu 7 dni od daty otrzymania rezygnacji.
 3. Za wcześniejszą rezygnację Usługodawca, nie zwraca uiszczonej wcześniej opłaty.

 

§5. Cennik Usług Dla Specjalistów

 

 1. Podstawowa forma Wizytówki tzw. Darmowa wyświetlająca się wyłącznie w Centrum Specjalistów jest w 100% bezpłatna.
 2. Wizytówki Premium wyświetlające się przy Treściach na Portalu oraz na pierwszych miejscach w Centrum Specjalistów są płatne.
 3. Specjalista wykupując Wizytówkę Premium ma do wyboru trzy abonamenty Wizytówki: 1 miesiąc, 6 miesięcy, 12 miesięcy.
 4. Wyraźnie zastrzega się, że niedozwolone jest zarejestrowanie więcej niż jednej darmowej Wizytówki przez tego samego Specjalistę. Pod pojęciem „ten sam Specjalista” rozumiane są w szczególności podmioty występujące pod tą samą Nazwą, Numerem Identyfikacji Podatkowej oraz podające w Wizytówce te same dane, tj.: adres siedziby, telefon, adres www, adres e-mail.
 5. Opłata za Wizytówkę Premium dokonywana jest poprzez płatności internetowe, z wykorzystaniem linka i instrukcji otrzymanych drogą mailową.
 6. W przypadku wykupienia dodatkowego abonamentu, w czasie w którym Wizytówka wciąż jest jeszcze aktywna, okres aktywności/ważności Wizytówki zostanie przedłużony o dodatkowy czas zgodny z wykupionym abonamentem.

 

Czas trwania abonamentu

(okres aktywności Wizytówki)

Wizytówka Darmowa
Pojedyncza/Multi

(dowolna liczba specjalizacji)

Wizytówka Premium
Pojedyncza

(1 specjalizacja)

Wizytówka Premium
Multi

(2 i więcej specjalizacji)

1 miesiąc

0zł

49zł

99zł

6 miesięcy

0zł

199zł

399zł

12 miesięcy

0zł

349zł

699zł

 

 

 

§ 6 Podstawowe Obowiązki Specjalistów

 

 1. Korzystając z Usługi Specjalista zobowiązany jest do:
  1. przestrzegania postanowień Regulaminu;
  2. przestrzegania wszelkich przepisów prawa, dobrych obyczajów oraz powszechnie obowiązujących zasad korzystania z sieci Internet;
  3. niewykorzystywania Serwisu lub jakichkolwiek usług świadczonych w ramach Serwisu bezpośrednio lub pośrednio do prowadzenia jakiejkolwiek działań sprzecznych z prawem, dobrymi obyczajami, powszechnie obowiązującymi zasadami korzystania z sieci Internet lub naruszających prawa osób trzecich;
  4. nieprowadzenia jakichkolwiek działań zagrażających bezpieczeństwu Serwisu lub systemów komputerowych osób trzecich;
  5. nieprzesyłania innym Użytkownikom i Specjalistom jakichkolwiek Informacji Handlowych, bez uzyskania uprzedniej zgody adresata Informacji Handlowej;
  6. zapoznawania się ze wszystkimi zmianami Regulaminu.
 2. W przypadku wystąpienia przez osoby trzecie wobec Usługodawcy z jakimikolwiek roszczeniami związanymi z działalnością Specjalisty, w tym w związku z danymi wprowadzonymi i prezentowanymi przez Użytkownika, w szczególności roszczeniami dotyczącymi naruszenia praw autorskich, praw własności przemysłowej lub dóbr osobistych innych osób, Specjalista zobowiązuje się do pokrycia wszelkich ewentualnych odszkodowań i kosztów obrony poniesionych przez Usługodawcę.
 3. Specjalista wyraża zgodne na opatrywanie przez Usługodawcę oraz innych Specjalistów wprowadzonych przez niego Wypowiedzi innymi danymi, a także zamieszczania przez Usługodawcę oraz inne podmioty odnośników prowadzących z innych serwisów internetowych bezpośrednio do zamieszczonych przez niego danych.
 4. Specjalista wyraża zgodę na prezentowanie przez Usługodawcę w ramach Serwisu wszelkiego rodzaju materiałów reklamowych, informacyjnych, promocyjnych (w tym banerów reklamowych), w tym również do prezentacji takich materiałów równocześnie z wprowadzonymi przez niego Danymi, a także do opatrywania wprowadzonych przez niego Danych różnego rodzaju materiałami reklamowymi, promocyjnymi, informacyjnymi pochodzącymi zarówno od Usługodawcy jak również osób trzecich,
 5. Specjalisty wprowadzając jakiekolwiek Dane (informacje, adresy, treści, materiały ,filmy,itd.) do Wizytówki oświadcza, iż:
  1. w przypadku, gdy te Dane lub ich fragment stanowią przedmiot praw pokrewnych w rozumieniu Prawa Autorskiego, to jest on twórcą lub właścicielem przedmiotu praw pokrewnych oraz przysługują mu autorskie prawa majątkowe do takiego przedmiotu praw pokrewnych na polach eksploatacji umożliwiających jego wprowadzenie, przechowanie i prezentację w Serwisie;
  2. w przypadku, gdy te Dane lub ich fragment stanowią dobro chronione jako tajemnica przedsiębiorstwa lub też przedmiot praw własności przemysłowej, to posiada on stosowne uprawnienie na eksploatację takiego dobra w zakresie pozwalającym na jego wprowadzenie, przechowywanie i prezentację w Serwisie;
  3. posiada zgodę na wykorzystanie, w tym rozpowszechnienia wizerunku oraz wszelkich danych osobowych znajdujących się w ramach Wizytówki Specjalisty wprowadzonych i prezentowanych w ramach Serwisu;
 6. Specjalista wyraża zgodę na oznaczenie wprowadzonych przez niego danych przyjętą przez niego nazwą w Wizytówce Specjalisty.

 

§7. Odpowiedzialność

 

 1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treść i formę materiałów i informacji umieszczonych na stronach Serwisu przez Specjalistę.
 2. Specjalista ponosi pełną odpowiedzialność za złamanie prawa bądź szkodę wywołaną jego działaniami w ramach Serwisu, w szczególności podaniem nieprawdziwych danych, ujawnieniem tajemnicy służbowej lub innej informacji poufnej, naruszeniem dóbr osobistych lub praw autorskich oraz praw pokrewnych.
 3. Usługodawca wyraźnie zastrzega, że wyłącznie udostępnia Wizytówki Specjalistów, a nie gwarantuje ich kompetencji. Usługodawca nie odpowiada za skutki niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań podjętych przez Specjalistów, nawet w przypadku, gdy zobowiązanie takie podjęte zostało z wykorzystaniem Serwisu.
 4. Usługodawca wyraźnie zastrzega, iż korzystanie z Serwisu i udostępnianych przez niego usług odbywa się na wyłączne ryzyko Użytkownika lub Specjalisty. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za aktualność Treści Serwisu, jak również za ich przydatność do działań podejmowanych przez Użytkowników i Specjalistów.
 5. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w funkcjonowaniu Serwisu. W przypadku kiedy przerwa w funkcjonowaniu serwisu potrwa dłużej niż 24 godziny, ważność Wizytówki Specjalisty zostanie o odpowiedni czas przedłużona.
 6. Akceptując niniejszy Regulamin, Użytkownicy i Specjaliści gwarantują, że będą korzystać z Serwisu, zarówno w zakresie odbioru jak i przesyłania informacji, wyłącznie w sposób zgodny z obowiązującym prawem, zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami, niniejszym Regulaminem oraz innymi regulaminami znajdującymi zastosowanie do Serwisu w poszanowaniu dla praw własności intelektualnej.

 

§8. Ochrona Prywatności

 

 1. Usługodawca gwarantuje Użytkownikom i Specjalistom prawo wyboru w zakresie udostępniania informacji, które ich dotyczą.
 2. Usługodawca w pełni respektuje prawo do prywatności i ochrony danych osobowych Użytkowników i Specjalistów.
 3. W ramach świadczenia niektórych usług, Usługodawca zbiera i przetwarza dane niezbędne dla świadczenia tych usług, niebędące danymi osobowymi.
 4. Użytkownik lub Specjalista, akceptując niniejszy Regulamin, upoważnia Serwis do przekazania zgromadzonych danych niebędących danymi osobowymi w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych, w postaci opracowania charakteryzującego strukturę demograficzną odbiorców Serwisu, kontrahentom/reklamodawcom Serwisu.

 

§9. Reklamacje

 

 1. Reklamacje dotyczące świadczenia Usługi mogą być składane z tytułu:
  1. niewykonania Usługi, lub
  2. nienależytego wykonania Usługi.
 2. Reklamacja wymaga:
  1. formy pisemnej, albo
  2. formy elektronicznej poprzez przesłanie na adres e-mail: bok@firma.gg.pl.
 3. Reklamacja powinna zawierać:
  1. imię i nazwisko osoby składającej,
  2. przedmiot i okoliczności uzasadniające reklamację.
  3. W przypadku Specjalisty dodatkowo: Nazwę Specjalisty oraz adres e-mail kontaktowy z Serwisem.
 4. Reklamacje rozpatrywane będą w kolejności wpływu, ale nie później niż w terminie piętnastu dni. W uzasadnionych przypadkach, Usługodawca może przedłużyć termin rozpatrzenia reklamacji o dodatkowe piętnaście dni, o czym osoba składająca reklamację zostanie poinformowana.
 5. Osoba składająca reklamację zostanie poinformowana o sposobie rozpatrzenia reklamacji w formie, w jakiej została zgłoszona reklamacja.

 

§10. Postanowienia Końcowe

 

 1. Aktualna wersja Regulaminu udostępniana jest w sposób umożliwiający przechowywanie i odtwarzanie w zwykłym toku czynności.
 2. Każdorazowa zmiana Regulaminu wejdzie w życie z chwilą zamieszczenia/udostępnienia Regulaminu w nowym/zmienionym brzmieniu w Serwisie lub w innym terminie określonym przez Usługodawcę. W przypadku braku zgody Użytkownika na zmianę, Użytkownik zobowiązany jest zaprzestać korzystania z Serwisu co jest równoznaczne z rozwiązaniem przez Użytkownika Umowy. W przypadku braku zgody Specjalisty na zmianę, Specjalista zobowiązany jest usunąć swoją Wizytówkę zgodnie z §4.
 3. Do oceny praw i obowiązków wynikających z Regulaminu właściwe jest prawo polskie.
 4. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się przepisy ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz Kodeksu cywilnego.
 5. Właściwym do rozstrzygania sporów wynikających ze świadczenia Usług jest sąd właściwy dla siedziby Usługodawcy.
 6. Niniejszy Regulamin uchyla dotychczasowy regulamin i wchodzi w życie z dniem opublikowania w Serwisie.

 

 

CENTRUM KONTUZJI

Zobacz wszystkie »
 

CENTRUM ODŻYWIANIA

Zobacz wszystkie »
 

CENTRUM TRENINGU

Zobacz wszystkie »